top of page

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AROHA-BIJOUX.COM

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy AROHA BIJOUX działający pod adresem

www.aroha-bijoux.pl (dalej: Sklep) 

2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez AROHA BIJOUX adres: Plac 1000-lecia 10/4 14-100 Ostroda, adres e-mail: aroha.sklep@gmail.com

3. Regulamin określa:
A. zasady korzystania ze Sklepu;
B. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
C. czas i zasady realizacji zamówień;
D. warunki i formy płatności;
E. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
F. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
G. prawa Klienta będącego konsumentem.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

6. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.


§2 Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „dodaj do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy przez Klienta.

3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
A. dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
B. wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
C. wyboru sposobu dostawy;
D. wyboru sposobu płatności;
E. dodania kodu rabatowego.

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

5. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie: na stronie każdego z produktów w Sklepie podany jest indywidualny czas realizacji, a pozostałe kategorie w ciągu 2-5 dni roboczych.

6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.

7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

8. Brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

10. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 9 Regulaminu.

11. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

12. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

13. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu . W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi do 30 dni roboczych, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.


§3 Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie.

2. Dostawa zamawianych towarów na terenie Polski jest realizowana przez Inpost lub DHL. 

3. W przypadku zamówień zagranicznych koszty wysyłki ponosi Klient.

4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
A. przesyłka kurierska InPost lub DHL
B. przesyłka pocztowa Poczty Polskiej zagranicę;

7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.


§4 Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
A. online za pomocą PayPal;
B. kartą kredytową;
C. online za pomocą Przelewy24

2. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§5 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który jest konsumentem.

2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.

4. Do odstąpienia od umowy przez Klienta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Klientowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy:
A. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu, lub
B. wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu: aroha.sklep@gmail.com

6. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT).

12. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
A. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§6 Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie
2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.

4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: 
A. obniżenia ceny;
B. usunięcia wady;
C. wymiany towaru na wolny od wad;
D. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

7. W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje
o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

9. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

11. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


§8 Pliki „Cookies”

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartphonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:
A. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
B. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:
A. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,
B. Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,
C. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
D. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam
E. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.


§8 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:
A. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
B. zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
C. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy.

2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany
z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).


§9 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


§10 Dane kontaktowe Sklepu

1. Klient ze Sklepem może kontaktować się:
A. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: aroha.sklep@gmail.com


§11 Postanowienia końcowe

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do Sklepu.

3. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

7. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

8. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza przepisy:
A. ustawy z dnia 232 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny;
B. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
C. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.02.2021.

bottom of page